6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  (KVKK) BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METN

 

1.     KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır 5012 Sokak No:4 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Aliağa/İzmir adresinde mukim 6320376163 vergi nolu, Nukleus Sağlık Ürünleri Tanı Hizm. San. ve Tic. Ltd.Şti AŞ (“PACKY”) nezdindeki kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin bilgilendirmenin yapılması amacıyla iş bu metin düzenlenmiştir.

 

Kişisel Verilerin Korunması kanununun 10. maddesi uyarınca; müşterilerimizi kapsayacak şekilde oluşturulan politikalar ve işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz.

Bu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğin 5/8. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ‘’Nukleus Sağlık Ürünleri Tanı Hizm. San. ve Tic. Ltd.Şti AŞ’’ tarafından hazırlanmıştır.

 

1- Veri Sorumlusu:

5012 Sokak No:4 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Aliağa/İzmir   adresinde mukim, 6320376163 Vergi No’lu, ’Nukleus Sağlık Ürünleri Tanı Hizm. San. ve Tic. Ltd.Şti AŞ’’’’ bundan sonra (“PACKY”) olarak anılacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

 

2- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Hasta Hakları Yönetmeliği ve ilgili mevzuat uyarınca toplanan kişisel verileriniz, kanunda öngörülen ilkelere uygun olarak, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, işlenmektedir.

Kişisel verileriniz PACKY faaliyetleri kapsamında Kanunun 4., 5., 6. maddelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

▪     Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin finansmanının planlanması ve yönetilmesinin sağlanması,

▪     Tabi olduğumuz ilgili mevzuat uyarınca, sağlık hizmetlerine ilişkin edindiğimiz bilgileri Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşmak, kurumların taleplerine yanıt vermek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bildirimlerde bulunmak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek,

▪     Sunmuş olduğumuz sağlık hizmeti kapsamında mevzuat gereği saklanması gereken verilerin muhafaza edilmesini sağlamak,

▪     Kimliğinizi teyit etmek, sunulan sağlık hizmetleri kapsamında anlaşmalı kurumlarla hukuki irtibatınızın teyit edilmesi, faturalandırma ve finansal mutabakatın sağlanması, doğum, ölüm, adli vaka gibi ilgili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklanan bildirimlerde bulunmak,

▪     Sağlık hizmetlerimiz kapsamında randevu alınması, randevu oluşturulması, gerekli bilgilendirmelerin yapılması, hasta memnuniyetinin sağlanması, talep ve şikâyet süreçlerinin takibi, sunulan sağlık hizmetlerinin gereği olan inceleme ve değerlendirmelerin yapılması,

▪     PACKY hizmetlerini geliştirmek, kurumsal gelişim faaliyetlerinin sürdürülmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi, PACKY’in finans ve muhasebe, idari, hukuki, teknik iş süreçlerini sürdürmek, risk yönetimi ve kalite geliştirme süreçlerinin yerine getirilmesi,

▪     PACKY ile hastalar arasında yapılan veya yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifasının sağlanması,

▪     PACKY’in hastalarla olan hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü,

▪     PACKY ile ilgili kişi ve kuruluşlar arasındaki iletişimi sağlamak, internet sayfamız, online uygulamalarımız, sosyal medya hesaplarımız vasıtasıyla gerekli irtibatın sağlanması, ilgili elektronik, fiziksel formları doldurmanız için gerekli süreçlerin sürdürülmesi, ilgili kişilerin işlem güvenliğinin sağlanması,

▪     Düzenleyici ve denetleyici resmi kurumlara, özel hukuk tüzel kişilerine gerekli bilgilerin sağlanması,

▪     Tıbbi ilaç, malzeme veya cihaz teminini, sunulan hizmetler ile ilgili faturalandırma, ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlamak;

▪   Kapalı devre kamera kayıt sistemi vasıtasıyla, hastalarımızın güvenliğinin takibi, hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin sağlanması, üçüncü kişilerin suç teşkil edebilecek davranışlarının önlenmesi,

 

Yukarıda yazılı amaçlar doğrultusunda, PACKY faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, aşağıda yazılı kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

▪     Kimlik Bilgileriniz (T.C. kimlik / yabancı kimlik numarası, adınız ve soyadınız, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adınız, medeni haliniz, cinsiyetiniz, pasaport, yabancı kimlik belgesi, sürücü belgesi üzerinde yer alan kimlik bilgileri, nüfus kimlik belgeniz veya kimlik paylaşım sistemi üzerinde yer alan diğer nüfus kimlik bilgileri, hastalar bakımından hasta numarası, hasta protokol numarası)

▪     İletişim bilgileriniz (Telefon numaralarınız, iletişim adresi, elektronik posta adresiniz)

▪     Finans Bilgileri (Faturalandırma ve ödeme bilgileri, finansal ödeme kapsamında özel sigorta bilgileri, poliçe bilgileri, SGK ve Sağlık Bakanlığına yapılacak bildirimler kapsamında alınan finansal bilgiler)

▪     Hukuki İşlem Bilgileri ( Olası bir hukuki uyuşmazlık kapsamında mahkemeler, savcılıklar, arabulucular, hakem heyetleri, adli makamlarla yapılan yazışmalardaki kişisel bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, hastalar, refakatçiler bakımından kimlik doğrulama amacıyla emniyet müdürlüklerine yapılması gereken kanuni bildirimlerde sisteme işlenen kimlik, iletişim, hasta, hasta yakınları, ziyaretçilerin PACKYi ziyaretleri sırasında oluşan haksız fiil, hukuki uyuşmazlık ve sair durumlarda tutulan tutanaklarda, formlarda yer alan kişisel bilgiler,

▪     Lokasyon bilgileriniz (Bulunduğunuz yerin konum bilgileri)

▪     Görsel ve İşitsel Kayıtlar ( PACKY faaliyetleri kapsamında düzenlenen sağlık raporları, belgeler üzerinde yer alan fotoğraflarınız, çağrı merkezi görüşme kayıtlarınız, randevu oluşturulması, elektronik ve fiziki ortamlarda doldurulan, basılı formlar, evrak ve resmi kimlik belgeleriniz üzerinde yer alan fotoğraf bilgisi, kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, tanıtım, bilgilendirme amacıyla PACKYin internet sayfası, sosyal medya hesaplarımız veya yazılı ve görsel medyada, üçüncü taraf sosyal medya mecralarında paylaşılan fotoğraflarınız, videolar/kamera kayıtlarındaki görüntüleriniz)

▪     Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri (Görüntü alan kamera kayıt bilgileriniz, tutulan formlardaki bilgiler),

▪     PACKY faaliyetleri kapsamında, PACKYin meşru menfaatleri uyarınca, tanıtım, reklam ve bilgilendirme amaçlı olarak, PACKY internet sitesinde, sosyal medya hesaplarında, mobil uygulamalarında, tanıtım broşürlerinde, tanıtım, bilgilendirme,

▪     Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası alınarak, yazılı, görsel medyada, internet sitesinde, sosyal medya hesaplarımızda paylaşılan fotoğraf ve videolarda yer alan hastalara ait görüntüler, kişisel veriler,

▪     Talep ve Şikâyet Bilgisi (İlgili kişilerin, elektronik ve fiziki ortamlardan toplanan bilgiler ve kayıtlar, internet ve sosyal medya, çağrı merkezi üzerinden gelen talep ve şikayetlerle ilgili değerlendirme, yönetim sürecine dair bilgiler)

▪     Sağlık Bilgileri (Hastalar bakımından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri kapsamında işlenen; muayene, her türlü PACKY, görüntüleme ve test sonuçları, hasta tanı, teşhis, tedavi, reçete, ilaç bilgileri, doktor analiz ve yorumları, hasta öyküsü ( anemnezi) bilgileri, check-up bilgileri, muayene bilgisi, teşhis ve reçete bilgileri, sağlık raporları, beslenme, diyet bilgileri ve sağlık hizmetleri kapsamında alınan tüm sağlık bilgileri, sağlık kurulu raporları, teşhis ve tedavi işlemlerine dair kişisel verileriniz işlenmektedir)

 

 

 

 

 

 

3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

PACKY’ce işlenen kişisel verileriniz, PACKY’in tabi olduğu ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kanununun 8., 9. maddelerine uygun olarak aşağıda yazılı amaçlarla ilgili gerçek ve tüzel kişilere aktarılmaktadır:

▪   İlgili mevzuatlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığına, bağlı alt birimlerine, aile hekimliği merkezlerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı teşkilatlarına, diğer kolluk kuvvetlerine, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Eczacılar Birliği, Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Daireleri olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına,

▪     Tıbbi teşhis, tetkik, tedavi ve sevk işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş birliği halinde olunan üniversite hastaneleri, kamu hastaneleri, özel hastaneler, tıp fakülteleri, laboratuvar, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, diğer sağlık kuruluşları,

▪     Kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, tanıtım, bilgilendirme amacıyla, açık rızanıza dayalı olarak alınan fotoğraflarınız, videolar/kamera kayıtlarındaki görüntüleriniz yazılı ve görsel medya organlarına, ilgili basın kurum ve kuruluşlarına, üçüncü taraf internet sitelerine, sosyal medya mecralarına,

▪     İlgili kişilerin finansal işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla bankalara, finans kuruluşlarına, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, kamu görevlilerine,

▪     Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği talep amacıyla sınırlı olarak savcılıklara, mahkemelere, arabuluculara, icra dairelerine ve ilgili yasal kurum ve kuruluşlara,

▪     PACKY bünyesinde kullanılan bilgisayar işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının kurulması, elektronik verilerin güvenliğinin sağlanması, programların bakım ve onarım işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında bulunan yazılım, donanım, bilişim ve teknoloji firmalarına,

▪     PACKY faaliyetlerinin yürütülmesi, karşılıklı yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla; iş/çözüm ortaklarımıza, hizmet sağlayanlarımıza, tedarikçilerimize,

▪     Yukarıda sayılan ilgili kişi grupları ile birlikte, PACKYin çalışanlarına, hukuk, mali ve vergi danışmanları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, denetçilere ve resmi mercilere, ilgili bakanlıklar, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, ödeme hizmet mevzuatı hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara,

▪     Özel nitelikli kişisel veriler bakımından yasal düzenleme gereği, gerektiğinde açık rıza alınarak, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla ilgilinin açık rızası aranmaksızın mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz aktarılmaktadır.

 

 

4. Süre

 

Kişisel verileriniz PACKY tarafından verinin tabi olduğu hukuki ilişkinin zaman asimi süresinden az olmamak kaydı ile 10 yıl saklamaktadır. PACKYin genel fiziksel mekân güvenliği bilgileri 3(üç) ay süreyle saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz PACKY tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz.

 

5. Yurtdışına Veri Aktarımı:

Kişisel Verileri Koruma Kanununun 4/2. maddesinde düzenlenen ilkeler uyarınca ilgili kişilere ait işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak açık rıza metinleri almak suretiyle veya Kanunun 5/2., 6/3. maddelerinde öngörülen hallerde, açık rıza aranmaksızın, Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettikleri ve ilgili aktarım açısından Kişisel Verileri Koruma Kurulundan gerekli izinler alınarak, PACKY faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir. Mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, gerekli tüm tedbirler alınarak, PACKY  ile olan hukuki ilişkiniz ve faaliyetiniz kapsamında, mevzuata uygun ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi aktarım amacı ile sınırlı olarak, kullanılan uygulamalar, yazılım programları, internet sitesi, mobil uygulamalar, sosyal medya hesapları vasıtasıyla ilgili kişilere ait kimlik, iletişim, işlem güvenliği, hizmet alan/müşteri işlem bilgisi, finans bilgileri, görsel ve işitsel veriler, sağlık bilgisi, cinsel hayat bilgisi, genetik veriler, protokol numarası, hasta numarası gibi ilgili kişilere ait kişisel bilgileriniz yurt dışına aktarılabilecektir.

 

6. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:

 

Kişisel verileriniz; sunduğumuz hizmetler, yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda; elektronik ortamlarda sunulan yazılım, donanım programlarını kullanmanız, çağrı merkezi, canlı destek hizmetlerini kullanmanız, mobil uygulamalarımız, çağrı merkezimiz, sosyal medya hesaplarımız, elektronik posta kanallarıyla, internet sitesinde yer alan formların doldurulması, üyelik oluşturma, online hizmetlerinin kullanılması, hasta başvuruların alınması, kayıt işlemlerinin yapılması, matbu formların düzenlenmesi, sağlık hizmetleri kapsamında tıbbî teşhis, tedavi ve sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, özlük dosyalarının oluşturulması, sözleşmelerin düzenlenmesi, ifası, muhasebe, finans, mali, hukuki işlem bilgilerinin işlenmesi suretiyle, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verileriniz işlenmekte ve toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; PACKY ın tabi olduğu yasal düzenlemelere uygun olarak, ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Ayrıca, açık rıza aranmaksızın aşağıda yazılı hukuki sebeplere bağlı olarak kişisel verileriniz işlenmektedir. Buna göre; kişisel verileriniz,

▪     Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle,

▪     Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

▪     PACKY ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

▪     Kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

▪     Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

▪     İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle,

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerine, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5/1-h. maddesine uygun olarak belirtilen amaçlara sınırlı olarak işlenmekte, toplanmakta ve aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz PACKY faaliyetleri kapsamında ilgili mevzuatlarda yazılı süre kadar muhafaza edilerek saklanmaktadır.

 

 

 

 

 

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları (Başvuru Hakkı):

 

 

Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusu olarak;  5012 Sokak No:4 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Aliağa/İzmir  adresine, kişisel veri sahibi olan ilgili kişinin https://www.packypackaging.com/tr/  adresinde yer alan BAŞVURU FORMUNU doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ŞİRKET adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da PACKY’e bildirdiğiniz ve PACKY sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle nukleus@hs09.kep.tr adresine elektronik posta göndererek, yapacağınız şahsi başvuru ile, Noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru veya Kişisel Verileri Koruma Kurumunun belirlediği yöntemlerle iletebilirsiniz. 6698 sayılı KVK Kanunu 13/1. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak veya KVK Kurumunun belirlediği yukarıda yazılı yöntemlerle PACKY’e iletmeniz gerekmektedir.

 PACKY, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

 Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir. Bu kapsamda ilgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfanın üzerindeki her bir sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır.

 Başvuruya karşı verilecek cevabın CD, flaş bellek gibi elektronik kayıt ortamında   verilmesi halinde PACKY tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının gerektirdiği maliyet miktarını geçmeyecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip, “PACKY” tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.